Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Alprojekt

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai


Projektvezető:

Szalmáné Csete Mária

Résztvevő kutatók:

Anil Yildirim Poyraz, Bartus Gábor, Bethlendi András, Bozsoki Fruzsina, Buzási Attila, Christopher Stapenhurst, Csizovszky Anna, Jäger Szimonetta, Janky Béla, Kóczy Á. László, Orbán Annamária, Sreoshi Banerjee, Szabó Mariann, Hiba Shakhashiro

A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásainak vizsgálata tudományos és szakpolitikai szempontból is igen aktuális, már csak abból adódóan is, hogy a különféle technológiák, iparágak, vállalatok, térségek fenntarthatósági és klíma dimenziónak feltárása a komplex, „zöld” szempontokat is figyelembe vevő felelős döntéselőkészítés eszköze. A fenntarthatósági teljesítmény (beleértve a környezeti és klíma aspektusokat is) nyomonkövetésére alapvetően két fő módszertani irány alakult ki: egyrészt a fenntarthatóság egyes komplex témaköreiben (pl. környezetterhelések, természeti , erőforrások igénybevétele, dekarbonizáció, jólét, versenyképesség stb.) indikátorok fejlesztése, ezen mutatók összehasonlíthatóvá tétele, aggregációja; másrészt a scorecard típusú értékelési szempontrendszerek (értékelő mátrixok) kidolgozása, melyek elsősorban a szakpolitikai konzisztenciát hivatottak vizsgálni.

A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásainak vizsgálatára fókuszáló kutatás célja a napjaink kihívásaihoz kapcsolódó problémák és azokra lehetséges válaszként megfogalmazott innovatív műszaki-technológiai megoldások, fejlesztési koncepciók és intézkedések, ill. egyéb lehetséges válaszok komplex fenntarthatósági hatásértékelése. A kutatási tervben megfogalmazott hipotézis szerint lehetséges egy olyan komplex fenntarthatósági értékelőrendszer kialakítása, amely többszempontú elemzéssel képes a vizsgált technológiák és egyéb megoldási, beavatkozási lehetőségek fenntarthatósági teljesítményének mérésére. A kutatási projektben elvégzett vizsgálatok várható eredményei több szempontból is értelmezhetők: egyrészt hozzájárulhatnak a tudományos alapokon nyugvó döntések meghozatalához, másrészt alkalmasak a fenntarthatósági átmenet monitoringjára; harmadrészt pedig alkalmasak lehetnek a fenntarthatósági teljesítmény számszerűsítésére.

A kutatás megvalósítása során kidolgozandó komplex fenntarthatósági értékelési keretrendszer lehetővé teszi a fenntarthatósági teljesítmény több szempontból történő jellemzését. Öt kutatási téma került kitűzésre az alprojekt keretein belül:
1. Klíma teljesítmény vizsgálata,
2. Környezeti és ökológiai teljesítmény vizsgálata,
3. Társadalmi és humán teljesítmény vizsgálata,
4. Gazdasági teljesítmény vizsgálata,
5. Szakpolitikai konzisztencia vizsgálata.

A komplex fenntarthatósági értékelőrendszer modelljének bemenő oldalán a különféle kihívásokra válaszként megfogalmazott innovatív megoldások (műszaki és társadalmi innovációk stb.), intézkedések, beruházások szerepelnek, melyekhez kapcsolódóan vertikális és horizontális fenntarthatósági szempontú vizsgálatok kapcsolódhatnak. A fenntarthatósági hatásértékelés módszereként olyan hibrid értékelési modell kerül kidolgozásra a vizsgált témakörökben, mely – ahol erre lehetőség nyílik – indikátor alapú megközelítést tartalmaz majd, melyet egy konzisztens scorecard-típusú, kvalitatív elemzés egészít ki.

A kutatási tervben lehatárolt témakörhöz kapcsolódóan fenntarthatósági pilot projektek kidolgozására és megvalósítására is sor kerül. Az elvégzett kutatások alapján egyrészt azonosíthatóvá válnak a vizsgált területekhez kapcsolódó kihívások, valamint tendenciák, ill. kilátások, továbbá megfogalmazhatóvá válnak a lehetséges javaslatok, ill. fejlesztési irányok, vagyis olyan társadalmi-gazdasági válaszok, melyek a fenntarthatósági átmenet megvalósításához járulnak hozzá.
A fenntarthatósági hatásértékelés esetében alkalmazott hibrid értékelési modell várható eredménye hozzájárulhat a vizsgált témakörök, ágazatok, megoldások stb. társadalmi és gazdasági hatásainak nyomonkövetéséhez, továbbá a fenntarthatósági átmenet irányába történő elmozdulás méréséhez különös tekintettel a klímaváltozásból adódó kihívásokra és a körforgásossággal, valamint a digitális transzformációval való összefüggésekre, hiszen napjainkban a fenntarthatósági átmenet megvalósíthatóságának vizsgálata során nélkülözhetetlen a klímaváltozás és a digitalizáció tényezőinek figyelembe vétele, melyek körkörös és kölcsönös összefüggéseik révén befolyásolhatják a társadalmi-gazdasági folyamatok fenntarthatósági teljesítményének alakulását is.

A fenntarthatóság gazdasági-társadalmi vizsgálatának keretében előtérbe kerülhetnek a „Citizen Science” jellegű megoldások, melyhez kapcsolódóan a nyilvánosság, ill. a vizsgált ágazatban vagy térségben érintett közösség részvételére, bevonódására is sor kerülhet, mely a tervezett kutatáshoz kapcsolódó tudományos eredmények nyilvánosság általi megértéséhez is hozzájárulhat. A várható eredmények alapján, a kutatási tervben szereplő öt kiemelt kutatási tématerület mindegyikének vonatkozásában megfogalmazásra kerülhetnek olyan eredmények, mely alapján egyértelműsíthetőek többek között szemléletformáló, vagy fenntarthatósággal és klímaváltozással kapcsolatos tudatosság erősítésére vonatkozó kommunikációs kampányok fő üzenetei, különösen az életminőségre gyakorolt várható hatásokkal összefüggésben. A fenntarthatósági teljesítményre vonatkozó kutatási eredmények egyaránt segíteni fogják az ágazati és a területi tervezést, ill. döntéshozókat, lehetővé téve a jövőbeli kihívás alapú ágazati és/vagy térségi tervezés alapjainak megteremtését.

A kutatási eredmények mind az öt kutatásba bevont tématerület esetében a helyzetértékelést követően jövőbeli kitekintést nyújtanak a várható hatásokra való felkészülés lehetséges módszereire, eszközeire és megoldási lehetőségeire, melyek mind hozzájárulhatnak a fenntarthatósági átmenet irányába való elmozdulás megvalósításának elősegítéséhez.

Publikációk

Sáringer János (szerk.) A városi barnamezős területek lehetőségeiről az élhetőbb városok szolgálatában GAZDASÁG, POLITIKA ÉS NYELV : ELEMZÉSEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK , Aposztróf Kiadó, Budapest , 2024
Szabó, Mariann ; Bozsoki, Fruzsina Városi barnamezős területek megújításának hatása környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból MAGYAR TUDOMÁNY 185 : 4 pp. 525-538. , 14 p. , 2024
Bozsoki, Fruzsina ; Szabó, Mariann A városi barnamezős területek lehetőségei az élhetőbb városok szolgálatában In: Sáringer, János (szerk.) GAZDASÁG, POLITIKA ÉS NYELV : ELEMZÉSEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK , Budapest, Magyarország: Aposztróf Kiadó (2024) pp. 7-20. , 14 p. ISBN: 9789636250447, 2024
Bartus Gábor. Környezetpolitika a természeti erőforrások szűkösségének korában. In: Litkei Máté és Toldi Ottó (szerk.): A 21. századi magyar környezetpolitika sarokkövei. MCC Press, Budapest. ISBN 978-615-6351-94-4, 2023
Bozsoki Fruzsina, Szabó Mariann A városi barnamezős területek lehetőségei az élhetőbb városok szolgálatában. In: Csányi, Eszter; Nagy, Milada; Sáringer, János (szerk.) Gazdasági, diplomáciai és kulturális kihívások: Absztraktkötet, Budapest, Magyarország:Aposztróf Kiadó, 2023
Farkas Orsolya, Szalmáné Csete Mária Természetvédelmi értékek meghatározási folyamata, múltja, jelene és jövője. Tájökológiai Lapok, 2023

Eredmények

“Spirit of locality” Socio-spatial characteristics of human settlements, cultural heritage, identity & territorial development/The case of the Danube

13 July 2023 (online)

Annamária Szántóné Orbán: “Spirit of locality” Socio-spatial characteristics of human settlements, cultural heritage, identity & territorial development/The case of the Danube, ISDRS 2023 conference, Malaysia 10-14 July 2023, Track 6b

Have Hungarian districts become more resilient?

2023. szept. 6-7.

Csizovszky Anna: Have Hungarian districts become more resilient? – A comparison of the 2014 and 2020 Baseline Resilience Indicators for Communities (BRICs), 11th ICSD (International Conference on Sustainable Development)

A snapshot about the SDG relevance of the Hungarian ICT SMEs‘ activities

6-7 September 2023  (online)

Mária Szalmáné Csete: „A snapshot about the SDG relevance of the Hungarian ICT SMEs‘ activities”, 11th International Conference on Sustainable Development Rome, Italy,  https://ecsdev.org/conference/11th-icsd-2023

Sustainable corporate management models using disruptive technologies in the energy sector

11-13 July, 2023 (online)

István Vokony – Mária Szalmáné Csete: „Sustainable corporate management models using disruptive technologies in the energy sector”, 29th Annual ISDRS (International Sustainable Development Research Society) Conference,  https://2023.isdrsconferences.org

Gaps in Multi-level Governance toward Sustainability in the EU

11-13 July, 2023 (online)

Anil Yildirim Poyraz – Mária Szalmáné Csete: „Gaps in Multi-level Governance toward Sustainability in the EU” 29th Annual ISDRS (International Sustainable Development Research Society) Conference,  https://2023.isdrsconferences.org

A városi barnamezős területek lehetőségei az élhetőbb városok szolgálatában

Bozsoki Fruzsina,  Szabó Mariann: „A városi barnamezős területek lehetőségei az élhetőbb városok szolgálatában” In: Csányi, Eszter; Nagy, Milada; Sáringer, János (szerk.) Gazdasági, diplomáciai és kulturális kihívások : Absztraktkötet, Budapest, Magyarország : Aposztróf Kiadó (2023)

A célok erdejében. Újraiparosítás, kitörés a közepes fejlettség csapdájából és klímacélok portfólió-elméleti megközelítésben

2023. június 5-6.

Bethlendi András: „A célok erdejében. Újraiparosítás, kitörés a közepes fejlettség csapdájából és klímacélok portfólió-elméleti megközelítésben”, XV. Pécsi Pénzügyi Napok

„Scorecard Method to Assess Lock-in Effectin Urban Planning Strategies” Fifteenth International Conference on Climate Change: Impacts & Responses.

2023. árpilis 20-21.

Buzási Attila: „Scorecard Method to Assess Lock-in Effectin Urban Planning Strategies” Fifteenth International Conference on Climate Change: Impacts & Responses. University of British Columbia

Az MTA FFT BME „A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai” alprojekt bemutatása az EELISA SusCo community számára.

2023. március 29-31.

Szalmáné Csete Mária: Az MTA FFT BME „A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai” alprojekt bemutatása az EELISA SusCo community számára. Universidad Polytechnica de Madrid (UPM)

How effectively do we plan? Qualitative strategy analysis of Hungarian cities

2023. február 1-3.

Jäger Bettina Szimonetta, Buzási Attila: „How effectively do we plan? Qualitative strategy analysis of Hungarian cities” Nineteenth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability​. University of Ljubljana

Környezetpolitika a természeti erőforrások szűkösségének korában – könyvfejezet

Bartus Gábor (2023) Környezetpolitika a természeti erőforrások szűkösségének korában. In: Litkei Máté és Toldi Ottó (szerk.): A 21. századi magyar környezetpolitika sarokkövei. MCC Press, Budapest. 11-24. old. ISBN 978-615-6351-94-4